11.8.12 Veterans Day Proclamation Ceremony - gagov