10.29.2013 Veterans Day Proclamation Ceremony - gagov