10.28.2015 Veterans Day Proclamation Ceremony - gagov