4.3.2014 French Legion of Honor Decoration Ceremony - gagov