11.6.2017 Veterans Day Proclamation Ceremony - gagov